جدول همتایی در گیاهان

درود بنابر قولی که طی چند روز اخیر داده بودم، جدول همتایی گیاهانرا که بهینه شده است، می‌توانید در ادامه مطلب دریافت کنید. البته دقت کنید که این جدول با تمام جدول‌هایی که در هر جا دیده ایدفرق اساسی دارد ! قبل از خود جدول نیز نکات مهم بخش گیاهی زیست شناسی سال سوم تجربیتوضیح […]