بیشتر بخوانید

بررسی آماری تست های کنکور88-بخش اول

درود بر شما. همانطور که قول داده بودم، در این پست به بررسی آماری تست های زیست شناسی آزمون سراسری سال 88 خواهیم پرداخت. این بررسی – هر چند اجمالی و کوتاه-  به خاطر آن دارای اهمیت است که  دانش آموزان ( به خصوص آنهایی که خود را برای شرکت در کنکور سال 89 آماده […]

بیشتر بخوانید

بررسی نهمین تست زیست شناسی کنکور87

ایننهمین تست زیست شناسی کنکور سراسری سال87 است. همانطور که قول داده بودم تک تک تست ها را با نکات مورد نیاز و مرتبط وذکر اشتباهات احتمالی بررسی خواهیم کرد.   "کروموزوم های کمکی… 1- همانندسازی وابسته به تکثیر سلولدارند 2- همگی توسط آنزیم ECOR1 بریده میشوند 3- حامل برخی ژن های کروموزوم اصلیمی باشند […]

بیشتر بخوانید

بررسی هشتمین تست زیست شناسی کنکور87

این هشتمین  تست زیست شناسی کنکور سراسری سال 87 است. همانطور که قول داده بودم تک تک تست ها را با نکات مورد نیاز و مرتبط و ذکر اشتباهات احتمالی بررسی خواهیم کرد. " گیاهان بدون دانه ، همگی ……دارند. 1-    گامتوفیت فتوسنتز کننده 2-    گامتوفیت بزرگتر از اسپوروفیت 3-    اسپوروفیت بزرگتر از گامتوفیت 4-   […]

بیشتر بخوانید

بررسی هفتمین تست زیست شناسی کنکور87

این هفتمین تست زیست شناسی کنکور سراسری سال 87 است. همانطور که قول داده بودم تک تک تست ها را با تمام نکات مورد نیاز و مرتبط و ذکر اشتباهات احتمالی بررسی خواهیم کرد . “در تقسیم میتوز، پس از آن که کروماتیدهای هر کروموزوم دستخوش حداکثر فشردگی شدند، بلافاصله …… رخ می دهد. 1- […]

بیشتر بخوانید

بررسی ششمین تست زیست شناسی کنکور87

این ششمین  تست زیست شناسی کنکور سراسری سال 87 است. همانطور که قول داده بودم تک تک تست ها را با تمام نکات مورد نیاز و مرتبط و ذکر اشتباهات احتمالی بررسی خواهیم کرد.   “محل تولید و فعالیت …….. در سیتوپلاسم سلول انسان است. 1- نوکلئوزوم                   2- کاتالاز                3- لیزوزیم                      4- […]

بیشتر بخوانید

بررسی پنجمین تست زیست شناسی کنکور87

این پنجمین  تست زیست شناسی کنکور سراسری سال 87 است. همانطور که قول داده بودم تک تک تست ها را با تمام نکات مورد نیاز و مرتبط و ذکر اشتباهات احتمالی بررسی خواهیم کرد.   “با فرض این که در انسان، تراکم یون پتاسیم داخل نرون شدیدا کاهش یافته و سدیم درون سلول انباشته گردد،…..در […]

بیشتر بخوانید

بررسی چهارمین تست زیست شناسی کنکور87

این چهارمین تست زیست شناسی کنکور سراسری سال 87 است. همانطور که قول داده بودم تک تک تست ها را با تمام نکات مورد نیاز و مرتبط و ذکر اشتباهات احتمالی بررسی خواهیم کرد. محلی که لنفوسیت های T انسان توانایی شناسایی سلول های خودی از غیر خودی را کسب می کنند، در….. 1) مغز […]

بیشتر بخوانید

بررسی سومین تست زیست شناسی کنکور87

در این پست، به بررسی تحلیلی و کامل سومین تست زیست شناسی کنکور سراسری سال 87 و ارائه نکات تکمیلی مربوط به آن می پردازم. البته ناگفته پیداست که در این مجال اندک شاید نتوان آنطور که باید و شاید حق مطلب را در ارائه نکات تکمیلی ادا کرد، ولی به هر حال سعی خواهم […]

1+1.jpg
بیشتر بخوانید

بررسی دومین تست کنکور 87

این دومین تست زیست شناسی کنکور سراسری سال 87 است. همانطور که قول داده بودم تک تک تست ها را با تمام نکات مورد نیاز و مرتبط و ذکر اشتباهات احتمالی بررسی خواهیم کرد.   دیواره نایژک های انتهایی انسان، ….. دیواره ی …… می باشند. 1) مانند- نای ، دارای تاژک           2) برخلاف […]

بیشتر بخوانید

بررسی نخستین تست کنکور 87

این اولین سوال زیست شناسی کنکور سراسری سال 87 است. همانطور که قول داده بودم تک تک تست ها را با تمام نکات و ذکر اشتباهات احتمالی بررسی خواهیم کرد. تست1- ضخامت دیواره نخستین در سلول کدام بافت یکنواخت نیست؟ 1) فیبر         2) اسکلرئید 3) کلانشیم         4) کلرانشیم برای پاسخ به این تست باید شکل […]